Regulamin konkursu

  „Miejski chillout, czyli lato we własnym ogrodzie.”

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”)określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Miejski chillout, czyli lato we własnym ogrodzie.”
 2. Organizatorem Konkursu jest  Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8B, 00-719 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000026968, NIP: 5210327945, REGON: 012092530 („Organizator”).
 3. Konkurs promowany jest za pośrednictwem Bloga znajdującym się pod adresem www.inteligentne –nawadnianie.pl) oraz Funpage’a „Inteligentne Nawadnianie” na portalu Facebook.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest jedynie za pośrednictwem konta na Facebooku.

§2
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”).

§3

Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod wpisem na Facebooku dotyczącym konkursu, zdjęcia ogrodu uczestnika w ciekawej aranżacji.
 2. Liczba nadesłanych zdjęć przez jednego autora jest nieograniczona.
 3. O zwycięskich aranżacjach decyduje liczba głosów pod zdjęciem.
 4. Trzej Finaliści, którzy uzyskają największą liczbę głosów „lubię to”, zostaną nagrodzeni nagrodami o których mowa w §5.
 5. Pośród osób głosujących na konkursowe zdjęcia, zostanie rozlosowana dodatkowa nagroda. Autorzy zdjęć zwani w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami konkursu” nie mogą brać udziału w głosowaniu na wykonane przez siebie zdjęcie/a.
 6. Konkurs trwa od 29 czerwca do 8 lipca 2018 r. do godziny 23.59, ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na Fanpage’u „lnteligentne-nawadnianie” do dnia 9 lipca 2018 roku.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej i nieograniczonej publikacji nadesłanych prac konkursowych na kanałach w ramach których prowadzi działania związane z konkursem tj. Profil na portalu Facebook oraz Strona internetowa Bloga.

§4

Prawa Autorskie 

 1. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do zdjęć zgłoszonych w ramach konkursu.
 2. Organizator posiada nieograniczone prawo eksploatacji , w tym prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, poprzez ich publikację w Internecie lub na innych nośnikach reklamy.

 §5
Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy dwóch leżaków z logiem bloga inteligentne-nawadnianie.pl oraz 1 leżak przeznaczony na rozlosowanie wśród osób głosujących.
 2. Nagrody zostaną wysłane przesyłka kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.
 3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzcę przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Budmech Sp. z o.o. Sp.k, al. Krakowska 10, 05-552 Wola Mrokowska ), skąd zwycięzca będzie mógł ją odebrać osobiście.
 4. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.

§6
Prawidłowość przebiegu Konkursu

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału Konkursie. 

§7
Publikacja Regulaminu

 1. Z treścią Regulaminu można się zapoznać na stronie www.inteligentne-nawadnianie.pl/regulamin-konkursu/.

§8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator konkursu.
 2. Zwycięzcy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
 3. Zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby konkursu zajmuje się firma Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8B, 00-719 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000026968, NIP: 5210327945, REGON: 012092530 („Organizator”) zwana dalej Przetwarzającym Dane Osobowe.
 4. Dane osobowe zbierane są poprzez prywatne wiadomości tekstowe za pośrednictwem portalu Facebook. Zwycięzca konkursu akceptując regulamin konkursu i podając dane osobowe w wiadomości prywatnej, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych oraz Przetwarzającego Dane Osobowe.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 6. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu oraz wysyłka nagród.
 7. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publiczne ogłoszenie imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania przez Organizatora konkursu oraz publikację przesłanych przez tych uczestników zdjęć.
 8. Administrator Danych Osobowych oraz Przetwarzający Dane Osobowe zobowiązują się dochowania wszelkiej staranności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych zwycięzców konkursu oraz przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

§9
Inne 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.